• امروز چهارشنبه بیست و هشتم شهریور 1397 

منابع مفاهیم و معارف متسابقین کشوری

صفحه ی اصلی / منابع مفاهیم و معارف متسابقین کشوری

ملاحظات رشته های حفظ
• تمام شرکت کنندگان راه یافته به مرحله استانی و کشوری در رشته های حفظ، لازم است در آزمون مفاهیم و معارف جزء 30 قرآن کریم شرکت نمایند. که امتیاز این آزمون بر اساس آیین نامه فنی، به مجموع امتیاز راه یافتگان به مرحله نهایی این رشته اضافه می شود.
 
• تمام شرکت کنندگان راه یافته به مرحله کشوری در رشته قرآئت، لازم است در آزمون کتبی حفظ و مفاهیم جزء 30 قرآن کریم شرکت نمایند. که امتیاز این آزمون بر اساس آیین نامه فنی، به مجموع امتیاز راه یافتگان به مرحله نهایی این رشته اضافه می شود.
 
ملاحظات رشته های قرآئت و ترتیل
 
• تمام شرکت کنندگان راه یافته به مرحله کشوری در رشته ترتیل، لازم است در آزمون کتبی حفظ و مفاهیم جزء 29 قرآن کریم شرکت نمایند. که امتیاز این آزمون بر اساس آیین نامه فنی، به مجموع امتیاز راه یافتگان به مرحله نهایی این رشته اضافه می شود.
 
 
جزء 30 قرآن کریم