• امروز دوشنبه بیستم مرداد 1399 

معرفی دستگاه

صفحه ی اصلی / معرفی دستگاه

اداره کل اوقاف و امورخیریه استان خراسان رضوی در راستای انجام وظایف خود اداره موقوفات فاقد متولی واشتراک التولیه ومدیریت بقاع متبرکه استان را برعهده دارد.
 
این اداره کل دارای 18 اداره اجرایی و 6 دفترنمایندگی می باشد. 
 
تعداد موقوفات ثبت شده استان 24303 موقوفه است که ازاین تعداد 21913 موقوفه متصرفی، 2269 موقوفه غیرمتصرفی و 121 موقوفه اشتراک التولیه می باشد.
 
دراستان خراسان رضوی 304 بقعه متبرکه وجود داردکه همچون ستارگانی گرداگرد خورشید امامت را فراگرفته اند و سالانه میزبان 19 میلیون زائر از اقصی نقاط کشورمی باشند.
 
1100 نفربه عنوان هیئت امناء مدیریت بقاع متبرکه استان وحدود 4000 نفرخادم افتخاری،ثابت وفصلی وظیفه خدمتگزاری به زائران رابرعهده دارند.