• امروز شنبه بیست و یکم تیر 1399 

رسیدگی به امور خادمین و هیات امنا موقوفات ، امامزادگان ، بقاع متبرکه و مساجد 13011319000

صفحه ی اصلی / رسیدگی به امور خادمین و هیات امنا موقوفات ، امامزادگان ، بقاع متبرکه و مساجد 13011319000

نام خدمت: رسیدگی به امور خادمین و هیات امنا موقوفات ، امامزادگان ، بقاع متبرکه و مساجد 13011319000
زمان میانگین برای سرویس : ۱ هفته
 قوانین و مقررات مرتبط با خدمت : قوانین مربوط به بقاع متبرکه