• امروز پنج شنبه بیست و سوم مرداد 1399 

استفساریه در مورد معافیت موقوفات از عوارض نوسازی

صفحه ی اصلی / استفساریه در مورد معافیت موقوفات از عوارض نوسازی