کد مثاله : 3600

تاریخ درج مقاله : دوشنبه 12 شهریور 1397
اداره كل اوقاف و امور خيريه استان خراسان رضوي
• ویژه نامه وقف علم و فناوری - دهه وقف ۱۳۹۶
ویژه نامه وقف علم و فناوری - دهه وقف ۱۳۹۶