• امروز سه شنبه بیستم آذر 1397 

ارائه مفاصا حساب به متولیان10011314000

صفحه ی اصلی / ارائه مفاصا حساب به متولیان10011314000

نام خدمت :ارائه مفاصا حساب به متولیان 10011314000
زمان میانگین برای سرویس : ۱ هفته
 قوانین و مقررات مرتبط با خدمت : قوانین مربوط به موقوفات غیر متصرفی