• امروز چهارشنبه هجدهم تیر 1399 

صدور رای و نظریه حقوقی موقوفات 12031320000

صفحه ی اصلی / صدور رای و نظریه حقوقی موقوفات 12031320000

نام خدمت :صدور رای و نظریه حقوقی موقوفات 12031320000
زمان میانگین برای سرویس : ۱ هفته
قوانین و مقررات مرتبط با خدمت : قوانین مربوط به موقوفات موقوفات و بقاع متبرکه